Кардал – биз бенефициарлардын муктаждыктарын көңүл чордонуна алууну уюмдун негизги баалуулуктары катары карайбыз.

 

Демократиялуулук – долбоорлор жана программалар керектөөчүлөрдүн жана уюмдун кызматкерлеринин муктаждыктарынын негизинде жаралат жана жүзөгө ашырылат.

 

Амал кылуучулук – кызматкерлер, ыктыярдуулар түшүнүктүүлүктү көргөзүшөт жана уюмдун багытын жана идеяларын карманууга амал кылышат.

 

Адам укутарын урматтоо жана гендердик саясаттын принциптерине амал кылуу – бенефициарга анын жынысына, диний өзгөчөлүгүнө, улутуна жана социалдык абалына  карабастан мамиле жасоо.

 

Жарандык жана патриоттуулук – биздин максат жана милдеттерибизди аткарууда жарандык жана патриоттуулук рухту баалуулук катары эсептейбиз.

 

Гумманизм – ар бир клиентке сабырдуулук, толеранттуу жана калыс мамиле.